O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Społeczna readaptacja skazanych celem współpracy między instytucjami

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu rozpoczął współpracę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Celem wspólnych działań jest społeczna readaptacja skazanych.

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać m.in. organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań związanych z zapobieganiem przestępczości i readaptacji społecznej skazanych.

W związku z tym, w grudniu 2022 roku dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ppłk Adam Piórkowski podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach Irminą Maciąg. Celem wspólnych działań jest jest społeczna readaptacja skazanych.

Gminni pracownicy socjalni będą udzielali wsparcia socjoterapeutycznego więźniom z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Pomoc przewiduje realizacje programów resocjalizacyjnych w zakresie ponownej integracji osadzonych.

Już kilka dni po podpisaniu porozumienia o współpracy w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyły się pierwsze zajęcia. Na spotkaniu poruszone zostały kwestie  związane z szeroko rozumianą readaptacją społeczną i pomocą postpenitencjarną osadzonych. Spotkanie to pozwoliło osadzonym nabyć wiedzę z zakresu wymogów formalnych i procedur związanych z ubieganiem się o miejsce w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych. Skazani mieli także okazję dowiedzieć się o jakie formy pomocy finansowej mogą ubiegać się po opuszczeniu jednostki penitencjarnej – między innymi w zakresie dofinansowania wydatków mieszkaniowych.

Ponadto przedstawiciele MGOPS-u poinformowali osadzonych również o procedurze orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności oraz udzielili informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. To dla wielu skazanych, opuszczających mury więzienia, ważne informacje, które pozwolą odpowiednio wcześniej przygotować się do życia po zwolnieniu. Tego typu spotkania będą się odbywały cyklicznie.

Źródło informacji i foto: Areszt Śledczy w Grójcu