O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Przedłużono konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni

Do 31 stycznia przedłużono konsultacje społeczne projektu Zieleni Programu Rozwoju Terenów. Miasto odpowiedziało w ten sposób na prośby mieszkańców miasta i stowarzyszeń na rzecz obrony zieleni na terenie miasta.

Prace nad założeniami programu rozpoczęły się już w 2020 r. Toczyły się przy udziale mieszkańców, którzy na prośbę Urzędu Miejskiego zgłaszali pomysły na zagospodarowanie terenów zielonych oraz wskazywali nowe miejsca, które mogłyby być wykorzystanie jako tereny zieleni urządzonej. Projekt planu uwzględnia między innymi zwiększenie ilości terenów zieleni i ich dostępności, poprawę jakości i trwałości istniejących aranżacji zieleni urządzonej, poprawę estetyki miasta, zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych oraz niekorzystnych czynników, w tym hałasu, zanieczyszczeń czy wysp ciepła, a także zwiększanie retencji poprzez elementy błękitno-zielonej infrastruktury. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji – warunków życia w mieście. Kolejnym ważnym działaniem, które zostało uwzględnione w projekcie programu jest dbanie o bioróżnorodność poprzez przywracanie elementów dzikiej przyrody oraz aktywnych ekologicznie miejsc. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta, zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie działające na rzecz ochrony przyrody i jej rozwoju w mieście.

Konsultacje mają na celu zaznajomienie mieszkańców z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag radomian. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta – zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie działające na rzecz ochrony przyrody i jej rozwoju w mieście.

Uwagi do projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni można zgłaszać na formularzu, zarówno drogą mailową na adres konsultacje@umradom.pl, jak również w punktach konsultacyjnych:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),
  • Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

W trakcie konsultacji planowane jest również dodatkowe otwarte spotkanie spotkanie, które odbędzie się 19 stycznia w godz. 17.00 do 19.00, w Kamienicy Deskurów.

Źródło informacji: radom.pl