O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

UTH otrzymał pozytywną ocenę studiów prawniczych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku Prawo.

Z uwagi na spełnienie wszystkich kryteriów oceny programowej (w tym 5 z wykazaniem dobrych praktyk), Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny programowej kierunku Prawo realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom, wydało pozytywną opinię.

Wykazane dobre praktyki stanowią podstawę do przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia. Wszystkie kryteria zostały spełnione, co świadczy o wysokim poziomie jakości kształcenia.

Następna ocena programowa kierunku Prawo na UTH Radom powinna nastąpić dopiero w roku akademickim 2028/2029, czyli po 6 latach od przeprowadzonej wizytacji.

Dobre praktyki Zespół Oceniający wskazał w:

  • Konstruowaniu programu studiów z uwzględnieniem aktywnej partycypacji otoczenia społeczno-gospodarczego i rzetelnie ustalonych potrzeb lokalnej i regionalnej specyfiki, w tym rynku pracy.
  • Realizacji programu studiów: treści programowych, harmonogramu realizacji programu studiów oraz formy i organizacji zajęć, metod kształcenia, praktyk zawodowych organizacji procesu nauczania i uczenia się.
  • Prawidłowo określonej proporcji liczby godzin do realizowanych treści kształcenia, udział interesariuszy, pracowników i studentów w procesie tworzenia programu studiów, wykorzystanie zróżnicowanych metod nakierowanych na przedstawienie realiów pracy prawnika.
  • Posiadaniu bardzo dobrej i nowoczesnej bazy dydaktycznej. Liczebności i wielkości sal dydaktycznych.
  • Posiadanych zasobach biblioteki (zarówno tradycyjnej jak i cyfrowej).
  •  Dostosowaniu obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodnie z wymogami BHP.
  • Biofilii – zieleń na zewnątrz budynku, patio, współgrające z zielenią przeszklenia budynku, roślinności w przestrzeni.
  • Prowadzeniu cyklicznych badań ankietowych dotyczących kształcenia na ocenianym kierunku wśród interesariuszy wewnętrznych.
  • Cyklicznej i wieloaspektowej ewaluacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  • Rozwijaniu współpracy z lokalnymi szkołami ponadpodstawowymi w ramach inicjatywy tzw. Klas patronackich.

Wysoko ocenione zostały hospitowane zajęcia dydaktyczne, a także przedłożone do oceny prace egzaminacyjne i zaliczeniowe.

Zespół wizytujący podkreślił szczególną rolę Rady Interesariuszy Zewnętrznych, pracodawców z regionu, którzy uczestniczą w konstruowaniu programu studiów na ocenianym kierunku. Podkreślając jej wkład i zaangażowanie w rozwój ocenianego kierunku.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, że proces kształcenia realizowany na UTH Radom umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Źródło: Uniwersytet Radom