Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Za nami pierwsza sesja VII kadencji Rady Powiatu Radomskiego

Za nami pierwsza sesja VII kadencji Rady Powiatu Radomskiego. Przewodniczącym został Zdzisław Mroczkowski, starostą nadal Waldemar Trelka.

Uroczystą, pierwszą w nowej kadencji samorządowej, sesję Rady Powiatu w Radomiu otworzył radny senior Mirosław Ziółek, który poinformował zebranych o porządku obrad. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Polski.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Stanisław Olchowy wręczył radnym – elektom zaświadczenia o wyborze.

– Serdecznie gratuluję wszystkim państwu radnym. Wyniki wyborów pokazały, że w nowej Radzie znalazło się aż 15 nowych reprezentantów mieszkańców, choć są wśród również radni wybrani na kolejną kadencję. W szczególny sposób gratuluję Krzysztofowi Kozerze i Mirosławowi Ślifirczykowi, którzy rozpoczynają swoją siódmą kadencję, a to oznacza, że ich praca jest doceniana i wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców. Gratuluję również panu Waldemarowi Trelce, który zdobył najwięcej głosów w wyborach do Rady Powiatu. Niezależnie od opcji, trzeba pamiętać, że nad wami jest tylko jedna drużyna – Polska. Podziękuję również pracownikom starostwa, członkom powiatowej komisji wyborczej, bez których nie moglibyśmy pracować

przekazał Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej.

Następnie nowi radni złożyli ślubowanie, którego rotę odczytał radny senior Mirosław Ziółek. Najmłodszy wiekiem radny Sebastian Sałek odczytywał po koli nazwiska radnych, a każdy z nich składał na stojąco ze swojego miejsca deklarację: „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny senior Mirosław Ziółek stwierdził, że w sesji bierze udział 27 radnych, a zatem jest spełnione kworum, dające możliwość podejmowania dalszych uchwał.

Nowy przewodniczący Rady Powiatu

Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Radny Waldemar Trelka w imieniu grupy radnych zaproponował kandydaturę Zdzisława Mroczkowskiego, którego przedstawił jako bardzo doświadczonego samorządowca, który pełnił różne funkcje w samorządzie powiatowym, począwszy od członka i przewodniczącego komisji aż do wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i członka Zarządu Powiatu.

Radny Mirosław Ślifirczyk zaproponował z kolei radnego Tomasza Skibę, którego przedstawił jako doświadczonego samorządowca z Iłży, który pełnił przez dwie kadencję funkcję radnego miejskiego. Wyraził też nadzieję, że Rada Powiatu nowej kadencji będzie miejscem zgody i współpracy, ale też szacunku dla opozycyjnych klubów radnych.

Komisja skrutacyjna, czuwająca nad przebiegiem tajnego głosowania, została wybrana z radnych: Agnieszki Jaworskiej, Jolanty Głowackiej i Sebastiana Sałka, który został jej przewodniczącym. Po przerwach, przeznaczonych na przygotowanie i wydanie kart do głosowania,  a także samym głosowaniu, przewodniczący komisji Sebastian Sałek poinformował o wynikach głosowania.

Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Zdzisław Mroczkowski, na którego kandydaturę zagłosowało 18 z 27 radnych. Z kolei Tomasz Skiba otrzymał 9 głosów.

– Dziękuję wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, ale również tym, którzy nie byli do mnie przekonani. Będę chciał prowadzić obrady zręcznie, szybko i mądrze, a do Państwa apeluję o sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz udział w pracach komisji

powiedział przewodniczący Zdzisław Mroczkowski.

Za przyjęciem uchwały, stwierdzającej wybór nowego przewodniczącego było 24 z 27 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Radny senior Mirosław Ziółek przekazał insygnia przewodniczącego Zdzisławowi Mroczkowskiemu, który rozpoczął dalsze prowadzenie obrad.

Dwoje wiceprzewodniczących

Na funkcje wiceprzewodniczących zostali zgłoszeni radni: Ewa Tkaczyk, Jan Siek oraz Mirosław Ziółek. Komisja skrutacyjna w tym samym składzie zajęła się przygotowaniem kolejnego tajnego głosowania. W jego wyniku radni otrzymali następującą liczbę głosów: Jan Siek – 17 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się, Ewa Tkaczyk – 19 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących się, a Mirosław Ziółek – 9 za, 17 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Wobec powyższego 24 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się oraz 1 głosie przeciw, przyjęto uchwałę o wyborze wiceprzewodniczących Rady Powiatu w osobach Ewy Tkaczyk oraz Jana Sieka, którzy podziękowali radnym za zaufanie. Wskazani radni zajęli miejsce w prezydium. Na tym wyczerpał się porządek obrad, zaproponowany przez sędziego komisarza wyborczego. Przewodniczący Mroczkowski zaproponował jednak rozszerzenie porządku obrad o kolejne punkty: wybór starosty, a także powołanie wszystkich komisji stałych oraz wybór ich przewodniczących. Zostało to przyjęte w kolejnym głosowaniu większością 20 głosów, przy 5 wstrzymujących się oraz 2 przeciw.

Starostą nadal Waldemar Trelka

Radny Krzysztof Murawski podziękował za współpracę członkom poprzedniej Rady Powiatu, pogratulował też wyboru nowym radnym. Potem zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Trelkę na starostę.

– Pan Waldemar Trelka sprawdził się jako menadżer, przewodniczący Zarządu, w ciągu 5,5 roku zarządzał budżetem w wysokości 1 miliarda 100 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy zostało wydane na inwestycje. Wszystkie pomysły oraz propozycje rozwoju powiatu, które przedstawiał wraz z wicestarostami Romanem Frąkiem oraz Krzysztofem Kozerą. Wykazał się przy tym wielkim doświadczeniem oraz skutecznością

powiedział Krzysztof Murawski.

Innej kandydatury nie zgłoszono, wobec czego komisja skrutacyjna po raz kolejny zajęła się przygotowaniem tajnego głosowania. Wkrótce potem okazało się, że na kandydaturę Waldemara Trelki zagłosowało 20 z 27 radnych, przeciw było 6, a 1 wstrzymał się od głosu.

– To dla mnie wcale nie był łatwy spacerek, to są tysiące głosów uzyskane od sąsiadów, znajomych i nieznajomych, ale to nie wszystko, bo wybór starosty to kolejne, tajne głosowanie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie tym wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, a co do tych, którzy tego nie zrobili, to mam nadzieję, że będziemy sobie dziękować udanych decyzji i gratulować sukcesów. Pan Mirosław Ślifirczyk powiedział dziś tutaj „opozycja”, ale lepiej zakażmy tego słowa na tej sali, bo chciałbym, abyśmy współpracowali dla dobra mieszkańców, bo za to nam płacą nasi wyborcy. My wszyscy wynajęliśmy się do służby, do pracy. Pokłócić zawsze jeszcze się zdążymy. Ponowny wybór na funkcję starosty to dla mnie zaszczyt, ale i wielka praca, bo sami wiecie, jak dużo to kosztuje czasu prywatnego, czy czasu dla rodziny. Pracujemy dalej!

powiedział starosta Waldemar Trelka.

Przypomnijmy, że Waldemar Trelka ma 54 lata. Wykształcenie wyższe magisterskie, ukończył studia z zarządzania administracją publiczną i studia podyplomowe. Wcześniej pełnił funkcję m.in. dyrektora radomskiego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu oraz wicestarosty radomskiego w latach 2010-2013. Jest radnym Powiatu Radomskiego od czterech kadencji, od 2018 roku pełni funkcję starosty radomskiego. Interesuje się historią, polityką i sportem. Jest miłośnikiem turystyki górskiej i biegania. W 1990 roku wywalczył indywidualny tytuł Mistrza Polski w zapasach, ukończył również studia trenerskie z zapasów. Żona Małgorzata jest dyrektorem szkoły podstawowej, mają dwie dorosłe córki: Katarzynę i Agatę.

Wicestarostą Krzysztof Murawski

Następnie rozpoczęło się głosowanie nad kandydatami na członków Zarządu Powiatu.

– Chcę podkreślić, że w Radzie są od początku wspomniani już dziś Krzysztof Kozera i Mirosław Ślifirczyk, można powiedzieć radni – założyciele powiatu. Trzeba jednak powiedzieć o dwóch ważnych dla powiatu osobach: Zbigniewie Dziubasiku, który jest tutaj z nami i Romanie Frąku, który dziś był na ostatnim zarządzie i zakończył swoja pracę, a którym bardzo serdecznie dziękuję. Na wicestarostę proponuję Krzysztofa Murawskiego, a ponieważ kobiety mają głos, kolejną kandydatką do zarządu byłaby Elżbieta Zasada, osoba doświadczona w administracji publicznej i samorządzie, zawsze szukająca kompromisu, a także Anna Rogulska, skarbnik gminy Przytyk, osoba poważna i odpowiedzialna. Kolejnym radnym, którego widziałbym w zarządzie jest Krzysztof Kozera. To człowiek, który nie ma wrogów, a którego atutami są skromność, merytoryka i wielkie doświadczenie

zaproponował starosta Trelka.

W kolejnym tajnym głosowaniu w tej sprawie Krzysztof Murawski otrzymał 22 głosy za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się, Krzysztof Kozera 25 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się, a radne Anna Rogulska i Elżbieta Zasada – po 22 głosów za, 3 przeciw i 2 wstrzymujące się.

– Dziękuję za zaufanie i wszystkie głosy. Mam nadzieję, że działając razem jako nowy Zarząd będziemy mogli przedstawiać dobre propozycje Radzie Powiatu i działać na rzecz mieszkańców

powiedział wicestarosta Murawski.

Stosowna uchwała w tej sprawie została przyjęta większością głosów. Następnie głosowano uchwałę w sprawie wynagrodzenia starosty radomskiego, które ustalono na 20 640 złotych brutto.

Nowi przewodniczący komisji Rady Powiatu

Następnie, już w głosowaniach jawnych, radni głosowali za wyborem przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu. Obsadzono w ten sposób następujące komisje: rewizyjna – Jolanta Głowacka, skarg, wniosków i petycji – Sebastian Sałek, budżetu i finansów – Jan Kowalczyk, administracji, porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony ludności – Paweł Górak, edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu – Roman Wójcik, rozwoju powiatu, rolnictwa i ochrony środowiska – Sebastian Pysiak, zdrowia i pomocy społecznej – Agnieszka Jaworska.