Polityka prywatności

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności. Dbamy, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności, w tym: poczty, ogłoszeń, forum i komentarzy oraz całej gamy dodatkowych funkcjonalności. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

 

Rejestracja użytkowników i dane osobowe po 25.05

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych podawanych przez Ciebie w czasie rejestracji oraz w zaszyfrowanych plikach cookies

Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym – doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc, do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

 

Dane osobowe

Administrator danych osobowych Użytkownika odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie i obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.

Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cel wykorzystania przez Administratora danych osobowych:

• autoryzacja Użytkownika w portalu

• zapewnienie dostępu do forum, komentarzy wiadomości, ogłoszeń i blogów użytkowników, w tym zapewnienia jakości usług np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług,

• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,

• udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

• zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa;

• wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów,

• tworzenia zestawień, analiz na potrzeby Administratora, obejmuje między innymi badania marketingowe, prace rozwojowe w systemach informatycznych,

• wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach,

• usług marketingowych w zakresie informowania użytkowników o nowościach publikowanych na portalu oraz wysłanie Użytkownikom informacji handlowych i komercyjnych.

W wskazanych w pkt. 3 celach Administrator będzie dokonywał profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych osobowych Użytkowników.

Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe.

Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email, i potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

Administrator może dodatkowo poprosić o zgodę opcjonalną na przetwarzanie daych osobowych, które nie mają wpływu na korzystanie z portalu.

Administrator ma prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczących wykonywaniu w jego imieniu czynności:

• autoryzacji Użytkownika na Portalu,

• innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Administratora lub organizacji akcji marketingowych,

• podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora,

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów dokonanych płatności,

• podmiotom nabywającym wierzytelności Administratora w przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie,

• podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

• w przypadku dokonywanych płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, do uzyskania informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji Użytkownicy dokonali zapłaty. Powyższe dane będą przetwarzane w celu sprawdzenia poprawnej zapłaty,

• w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych:

• sprostowanie lub zmiany (poprawienie) danych osobowych,

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na portalu iskierniewice.pl,

• ograniczenie przetwarzania danych osobowych stosownie do złożonego wniosku,

• dostęp do danych osobowych w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz o kopię tych danych,

• przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych osobowych zgodnie z treścią art. 20 Rozporządzenia Rodo

Z uprawnień określonych w pkt. 9 Użytkownik ma prawo skorzystać, składając wniosek do CMC City Media Communications Sp. z o.o. adres Warszawa 02-761, Cypryjska 2G. W celu potwierdzenia uprawnienia Użytkownika do złożenia powyższego wniosku Administrator ma prawo prosić o podanie dodatkowych informacji. Zakres każdego uprawnienia wskazanego w pkt. 9 wynika z przepisów prawa a prawo do skorzystania z uprawnienia zależeć będzie między innymi od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych użytkownikowi we wskazanym celu.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w zakresie określonym zgodą.

Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych osobowych w nim zawartych.

16. Nie istnieje możliwość korzystania ze wszystkich usług Portalu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja wszystkich usług ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.

Dostęp do forum, blogów, bazy firm, publikacji partnerów – czyli głównych usług dostępnych w Portalu wymaga autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki użytkownika Portalu. Po spełnieniu wymogu autoryzacji Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do usług oferowanych przez Portal bezpłatnie.

Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do Portalu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w swojej wizytówce lub blogu, w szczególności imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub komunikatorów internetowych. Ujawnienie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, zaś użycie ich przez osoby trzecie nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń wobec Administratora.

 

Usuwanie konta i danych osobowych użytkownika

Żeby usunąć konto użytkownika oraz dane osobowe na portalu twojradom.pl należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie na ogólny adres e-mail redakcji:  redakcja@twojradom.pl. Można również skorzystać z formularza kontaktowego 

 

Cookies – jak działają

Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu.

Portal używa cookies do zapamiętania informacji o Internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się kim są, jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, które serwisy odwiedzają częściej niż pozostałe, możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym portalem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać serwisy już istniejące, jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby.

Pliki cookies są wykorzystywane także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych i w ramach współpracy z naszymi kontrahentami, w tym reklamodawcami); oraz związanych z prezentacją reklam w portalu – w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców

Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie nie ustala tożsamości użytkowników.

 

#Zaufani partnerzy

Dane o Użytkownikach przetworzone w postaci profili marketingowych są udostępniane podmiotom trzecim, jednak żadne dane umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie osób nie są przechowywane ani analizowane. W zakresie, w jakim Dane udostępniane są podmiotom trzecim, Użytkownik, który nie chce aby dane o ich odwiedzinach były przekazywane temu podmiotowi może w dowolnym momencie wyłączyć.

Lista zaufanych partnerów

1. Google Ireland Limited
2. Adform A/S
3. Gemius Polska sp. z o.o.
4. SMART ADSERVER
5. iBillboard Poland
6. Appnexus
7. Netsprint
8. Netscore
9. Cloud Technologies
10. Data Exchanger
11. Facebook,com
12. RTB House S.A.
13. Onnetwork Sp. z o.o.
14. WhitePress Sp z o.o.

 

TVN Media Sp. z o.o. i partnerzy

Polityka prywatności: https://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci_partnerzy.pdf

Cele przetwarzania:
* Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich,
* Wybór podstawowych reklam,
* Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,
* Wybór spersonalizowanych reklam,
* Tworzenie profilu spersonalizowanych treści,
* Wybór spersonalizowanych treści,
* Pomiar wydajności reklam,
* Pomiar wydajności treści,
* Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców,
* Opracowywanie i ulepszanie produktów.

Cele specjalne:
* Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów,
* Techniczne dostarczenie reklam lub treści.

Funkcje:
* Dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
* Łączenie różnych urządzeń,
* Odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki urządzenia do identyfikacji.

Funkcje specjalne:
* Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych,
* Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji.

Na naszej stronie używane są ciasteczka firmy GEMIUS S.A. będącej naszym partnerem. Ciasteczka te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Nasz partner może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w ciasteczkach zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Nasz partner może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

 

Wyświetlanie reklam

Zasadą działania Portalu są darmowe usługi dla użytkowników. Aby zapewnić sprawne działanie systemu musimy zapewnić odpowiedni poziom usług (serwery, administratorzy itp.) co niestety wiąże się ze sporym kosztem. Dlatego na portalu obecne są reklamy. Staramy się, aby profil reklam odpowiadał zainteresowaniom użytkowników, aby były one użyteczne i przyczyniały się do możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy o interesujących produktach i usługach.

 

Dobre praktyki, które warto stosować

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że: gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;

Uwaga! dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instutucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.