Uncategorized

Baczyński – szkoła dla patoli czy nowoczesne liceum?

VII  LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu na pewno nie jest placówką typową, która powiela schematy. Na edukacyjnej mapie Radomia wyróżnia się nowatorskim podejściem do ucznia i … metodyki, które wpływa na efektywność nauczania (zdawalność na poziomie 95,8% – dane (OKE). W Baczyńskim na co dzień wykorzystujemy zdobycze neurodydaktyki (ławki w sali na kształt litery U, lekcje od godziny 9!, bo melatonina…, w salach brak rozpraszaczy np. zegarów), nowe strategie uczenia się i nauczania oparte na nowoczesnych metodach aktywnych, a także teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, co służy indywidualizacji nauczania.

Szkoła działa od 25 lat, a od września 2017 roku ma nową siedzibę przy ulicy  Warszawskiej 12 viv a vis nowego sądu (dobry dojazd). Dynamiczny remont budynku:  modernizacja sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne, a także korytarzy, które stały się przestrzenią nie tylko  relaksu, ale miejscem eksponowania różnorodnych technik uczenia się i zapamiętywania, współgra z innowacyjnym charakterem ducha szkoły. Dzięki nowoczesnemu zapleczu edukacyjnemu, większość lekcji odbywa się z udziałem TIK, co motywuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w nich. Nie zabraniamy uczniom korzystania z komórek, bowiem jak wykorzystać Kahoota czy Corinth? Szkoła w świecie 2.0 musi być nowoczesna i otwarta. I takie jest VII LO! Kto w naszym mieście uczy historii poprzez gry terenowe, kto prowadzi lekcje otwarte dla gimnazjalistów, kto wdraża nowe strategie uczenia się uczniów czy w procesie wzajemnego uczenia się nauczycieli wykorzystuje spacer edukacyjny? Ilu nauczycieli zerwało z kulturą zamkniętych drzwi i zaprasza swoich kolegów na lekcje koleżeńskie czy lekcje otwarte? Ilu pedagogów przed dzwonkiem poddaje się uczniowskiej ocenie z pomocą szybkościomierza czy róży wiatrów? W Baczyńskim to zjawisko powszechne. Tak jak żywa nieszkolna kolorystyka wnętrz (zobacz www.7lo.radom.pl)

Głównym czynnikiem wpływającym na postępowy charakter VII LO jest wprowadzenie i konsekwentne realizowanie tzw. "modelu dobrej lekcji". Jego najważniejsze zasady to: jasne i czytelne formułowanie celów lekcji, stosowanie pełnej informacji zwrotnej, niwelowanie pasywnej postawy uczniów celem aktywnego kształtowanie kompetencji kluczowych, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań, ewaluacja pracy nauczyciela na koniec lekcji. W efekcie uczeń ma świadomość, czego i w jakm celu się uczy, a różnorodne metody aktywizujące (np. Jagsaw, rybi szkielet) wpływają na rozbudzenie jego ciekawości poznawczej i zaangażowanie w lekcję. Warto wspomnieć też, że standardem jest dostosowanie metod pracy do różnorodnych rodzajów inteligencji uczniów, rozpoznawanych za pomocą specjalistycznych testów. Niewątpliwie wpływa to na efektywność uczenia się, a 45 minut mija w oka mgnieniu.

Na porządku dziennym w VII LO są lekcje otwarte oparte na nauczaniu interdyscyplinarnym poprzez doświadczenie. Realizowane są tu także innowacje pedagogiczne, zaś bogata baza pomaga.

Wszystkie dane wskazują, że trud, zaangażowanie i całe serce, jakie wkładamy w tworzenie tego wspaniałego miejsca przynoszą efekty. Podejmowane od września 2015 roku działania owocują: przede wszystkim odnoszą się one do wyników egzaminu maturalnego (zdawalność w ostatnich latach 78%, 83% i 95,2% w 2017 r.) , wzrost średniej ocen z 3,05 do 3,44, a także radykalna poprawa frekwencji do 83% napawa optymizmem.

Zwraca także uwagę efektywność działań VII LO na niwie wychowawczej. Szkoła kreuje model parrioty przywiązanego do historii, ale otwartego na innych, wrażliwego na  sprawy społeczne (sprawny wolontariat, akcje charytatywne), a także szanującego tradycję (happeningi i wystawy historyczne, organizacja gry miejskiej „Na Planszy Miasta”).  W procesie wychowania młodzieży aktywnie uczestniczą rodzice, dlatego zebrania z nimi nie ograniczają się jedynie do rozdania karteczek z ocenami, ale są okazją do wspólnego obejrzenia Informacyjnego Serwisu Krzysia, omówienia szkolnych sukcesów i porażek, a także podejmowania wyzwań np. poprawy bazy dydaktycznej poprzez zakup szafek dla każdego licealisty czy spotkania z ciekawymi prelegentami.

W VII LO wiele się dzieje, a to za sprawą nie tylko nauczycieli, którzy lubią swój zawód, a pasją do przedmiotu pragną zarazić wychowanków, ale także dzięki społeczności uczniowskiej – zaangażowanej, chętnej do  działań pozalekcyjnych, a przede wszystkim życzliwie do siebie nastawionej. Młodzież tworząca VII LO korzysta z tanich obiadów w szkolnej stołówce, tańczy zumbę na przerwach i czuje się w szkole bezpiecznie, co potwierdza w przeprowadzonych anonimowych ankietach. Pytamy o to corocznie i rodziców, i uczniów. Badanie ankietowe obejmują również gimnazjalistów innych szkół, bowiem dla nich przygotowujemy ofertę edukacyjną i ciekawi jesteśmy, jak nas widzą inni. Wiemy, że nie jesteśmy szkoła idealną. Nie wszystko się nam udaje… Tak jak w życiu!

Co wyróżnia VII LO spośród innych radomskich liceów? Na pewno kameralny charakter (trzystu uczniów), nieszablonowe podejście do procesu uczenia, liczne innowacje (cross fit od 1.09.18), planowany kurs spadochronowy, chęć wzbudzenia w uczniach naturalnej ciekawości świata, która pozwala zerwać ze szkolną lekcyjną nudą. Zatem pytanie czy warto przyjść i uczyć się w VII LO wydaje się być retoryczne…

Aleksandra Śwircz, Judyta Mroczek