O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w UTH [+FOTO]

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: ,,Kontrola administracji w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: ,,Kontrola administracji w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym poprzez platformę MS Teams oraz w murach Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Administratywistów, działające przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UTH Radom.

Celem konferencji było skupienie uwagi na aktualnych problemach kontroli administracji publicznej w Polsce, ocena istniejącego stanu oraz zaproponowanie zmian, które przyczyniłyby się do lepszego zrozumienia i funkcjonowania regulacji poświęconych kontroli w Polsce.  Patronat medialny nad konferencją objął portal: Echo Dnia Radomskie, Radom NaszeMiasto.pl, Radom24.pl, Radio Rekord, Telewizja DAMI, Cozadzien.pl, Tygodnik 7dni Radom oraz portal twojradom.pl.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z 12 ośrodków naukowych: Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Universidad de San Carlos de Guatemala, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji w Radomiu.

W konferencji wzięli udział uczniowie szkół ,,Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu. Konferencja zgromadziła ok. 150 słuchaczy.

Konferencję uroczyście rozpoczęła Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH. Podczas obrad została przeprowadzona sesja ekspercka oraz  dwa równoległe panele.

W sesji eksperckiej, której przewodniczył Pan dr Piotr Kobylski z Katedry Prawa Publicznego, uczestnicy wysłuchali wystąpień: dr Iwony Warchoł (UTH Radom) Kontrola zamówień publicznych – nowe regulacje wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; dra Adama Tokarskiego, (AHNS w Radomiu) – Sądownictwo administracyjne w świetle Konstytucji RP z 1997 r.; dra inż. Marka Krzemińskiego, (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy) Rozwój administracji ochrony środowiska i jej kontrola społeczna; dr Dominiki Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński) oraz dra Pawła Świtala (UTH Radom) Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotów publicznych; mgra inż. Przemysława Krzemińskiego (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy)Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska względem jednostek które są objęte kontrolą; mgr Emilii Gulińskiej, (UTH/KUL) – Raport o stanie gminy jako instytucja kontroli działalności organu wykonawczego

Moderatorem sesji pierwszej była Pani mgr Emilia Gulińska z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, w tej części konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali:  Mateusz Muszyński (UAM w Poznaniu)Nadzór pedagogiczny jako przykład nadzoru w materialnym prawie administracyjnym; Nikodem Kaczprzak (Uniwersytet Warszawski, Kolegium MISH) Wykorzystanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jako instrumentu społecznej kontroli administracji publicznej; Zuzanna Maj (UTH Radom) Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli wobec organów administracji państwowej. Ana Rosario Chacón Orellana (Universidad de San Carlos de Guatemala)Znaczenie języka hiszpańskiego w procedurach administracyjnych w Polsce; Angelika Wydra (UTH Radom)Uprawnienia wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej; Weronika Magnowska (UTH Radom) – Podstawowe zasady postępowania kontrolnego Najwyżej Izby Kontroli; Klaudia Dworakowska (UTH Radom) – Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce; mgr Tomasz Kawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –  Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Mgr Bartłomiej Składanek – Koordynator Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów, był moderatorem sesji drugiej udział w niej wzięli: mgr Aleksandra Wisławska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Nowe wyzwania dla kontroli administracji publicznej w dobie cyfryzacji; mgr Weronika Ścibor (UTH Radom) – Kierowca kontra samorząd – sądowa kontrola działalności administracji samorządowej w ramach art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym; Michał Poczwardowski, Mateusz Pruchnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Działalność kontrolna RIO w zakresie opłat naliczanych od domków letniskowych; Julia Danilczuk (UTH Radom) – Społeczna kontrola administracji; Aleksandra Kucharska (UTH Radom) – Kontrola prezesa urzędu zamówień publicznych – studium problemu; Julia Banasik, Martyna Kozik (UMCS w Lublinie) – Kontrola prokuratorska jako jeden z rodzajów kontroli organów administracji publicznej; Agata Kalbarczyk, Aleksandra Kopeć (UTH Radom) – Ogólne teoretyczne aspekty kontroli administracyjnej; Patrycja Tkaczyk (UTH Radom) – Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce; mgr Maria Stępień (KUL) – Ograniczona kontrola instancyjna postępowań sądowych zainicjowanych wniesieniem sprzeciwu od decyzji kasacyjnych.

Wszystkie sesje naukowe zostały zwieńczone dyskusjami.