O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Rusza nabór do przedszkoli

Rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

Nabór, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego, przy zachowaniu jednolitych kryteriów naboru. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020.

Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W latach kolejnych rodzice składają deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Nieudany drift BMW w centrum miasta [+VIDEO]

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, korzystają ze strony www.oswiatawradomiu.pl, wypełniając w formie elektronicznej Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola. Do 7 kwietnia, do godz.15.00 rodzice mogą dokonywać rejestracji wniosków i składać je w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Rodzice mogą się ubiegać o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, układając listę preferencji w taki sposób, że przedszkole umieszczone najwyżej jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych w innych budynkach, oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkolno-przedszkolnych znajduje się w ofercie każdej placówki.

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych nastąpi 17 kwietnia 2023 r., o godz.10.00.

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do wskazanego przez system przedszkola. Wypełniony i podpisany formularz potwierdzenia woli przyjęcia należy dostarczyć do wskazanego przedszkola do 25 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wkrótce nastąpią pierwsze wypłaty trzynastek

Po zakończeniu I etapu naboru będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek, które posiadają wolne miejsca. Ten etap rozpocznie się 7 czerwca 2023 r., o godz.10.00 publikacją wykazu wolnych miejsc w systemie rekrutacyjnym- na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór do przedszkoli – Wolne miejsca publikowane będą informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli. Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzącego tego typu oddziaływraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W uzasadnionych przypadkach do przedszkoli mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku oraz dzieci spoza Radomia, ale ich rekrutacja będzie prowadzona po 1 września, bezpośrednio przez dyrekcje placówek, które dysponują wolnymi miejscami.

Źródło: UM Radom