O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac przy radomskich zabytkach

Do 10 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie prac przy zbytkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

Urząd Miejski w Radomiu informuje, że w związku z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego o naborze wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu, istnieje możliwość pozyskania środków przeznaczonych na dotacje dla potencjalnych beneficjentów z terenu miasta Radomia.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Miasto Radom może udzielać dotacji na zasadach określonych w uchwale Nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków. Treść uchwały oraz aktywny formularz wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej Radomia. Ze względu na odmienne terminy aplikowania i procedowania wniosków, określone w regulaminie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków od terminów określonych we wspomnianej wyżej uchwale Rady Miejskiej w Radomiu, Urząd Miejski w Radomiu prosi o składanie wniosków o datacje na prace przy zabytkach w terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury UM w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 300 A, w godz. 8.00 – 15.00.

Źródło informacji: radom.pl