Radom i okolice

Bezrobocie w powiecie radomskim najwyższe w całym województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował najnowszy raport dotyczący rynku pracy w województwie mazowieckim w 2021 r. Powiat radomski odnotował najwyższą stopę bezrobocia w całym województwie.

Według stanu w końcu grudnia 2021 r. w powiatowych urzędach pracy województwa zarejestrowanych było 129,2 tys. osób bezrobotnych, o 11,7% mniej niż w 2020 r. Spadek liczby bezrobotnych odnoto­wano we wszystkich powiatach. Relatywnie największy w wyszkowskim, mińskim i grójeckim, a najmniejszy w Warszawie oraz powiatach makowskim i pułtuskim. W Pol­sce liczba bezrobotnych w porównaniu z 2020 r. zmniejszy­ła się o 14,5%.

W województwie mazowieckim na 1000 lud­ności przypadało średnio od 283 pracujących w 2015 r. Odsetek ten wzrósł do 318 w 2021 r. W ostatnim roku w województwie wskaźnik ten dla mężczyzn wyniósł 319, a dla kobiet 316. Najwyższym wskaźnikiem charakteryzowała się War­szawa, a w dalszej kolejności Płock, powiat warszawski zachodni, Siedlce Ostrołęka. Najmniej pracujących na 1000 ludności odnotowano w powiatach ostrołęckim, przysuskim i radomskim, płockim, zwoleńskim i żuromińskim. Dla powiatu radomskiego na 1000 mieszkańców przypadają 113 pracujące osoby. Omawiany wskaźnik w większości powiatów był wyższy niż w 2021.

Natomiast rozpiętość pomiędzy najniższą a najwyższą stopą bezro­bocia w mazowieckim była największa w Polsce i wynio­sła 24,6 punktów procentowych. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Warszawie oraz powiatach warszawskim za­chodnim i grójeckim. Najwyższa stopa bezrobocia jest w powiatach szydło­wieckim, przysuskim  i radomskim, dla którego wynosi ona aż 19%.

Jak podkreślono w raporcie zdecydowana większość bezrobotnych nie posiadała pra­wa do zasiłku. Na koniec 2021 r. w województwie bez prawa do zasiłku pozostawało 111,6 tys. osób, co stanowiło 86,4% zarejestrowanych ogółem. W porówna­niu z rokiem poprzednim liczba tych osób zmniejszyła się o 8,6%, ale udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 3,0 punkty procentowe. Powiaty, w których osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku było relatywnie najwięcej to białobrzeski, mieście Płock i Ostrołęka, a najmniej w wyszkowskim, żuromińskim i ciechanowskim. W 2021 r. wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych naj­więcej było osób w wieku 35–44 lata, w końcu roku ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,6%.

źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie