Polska i świat Społeczeństwo

Ważna zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów. Uwaga na kary pieniężne!

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Władze Powiatu Radomskiego za pośrednictwem swojej strony poinformowali, że od 1 stycznia 2024 roku właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Z kolei w przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Kary za przekroczenie terminów

Uwaga! Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 złotych – za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1000 złotych.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł – za wyjątkiem przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2000 złotych.

Zawiadomienie o zbyciu

Na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadal spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu lub zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 złotych.

Zawiadomienie pocztą lub przez ePUAP

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2024 roku zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Włodarze Powiatu Radomskiego informują także, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź też drogą pocztową pod adres Starostwa Powiatowego w Radomiu (ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom).