Radom i okolice Społeczeństwo

Pomoc społeczna i sytuacja materialna mieszkańców województwa mazowieckiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem przedstawił sytuację materialną i zakres pomocy społecznej mieszkańców województwa mazowieckiego.

Według ustaleń Urzędu Statystycznego w Warszawie, w 2021 r. spadła liczba osób pobierających świadczenia w formie pieniężnej i niepieniężnej. Na przykład zasiłek celowy otrzymało 64083 osoby, o 11,8% mniej niż w 2020 r. Zasiłek stały pobierało 22510 osób, o 4% mniej niż dwa lata temu. Pomoc w formie gorącego codziennego posiłku otrzymało 38587 osób, o 18% mniej niż w 2020 r. Z kolei schronienia w noclegowniach, schroniskach i domach dla bezdomnych zapewniono 2755 osobom, o 0,3% mniej niż w 2020 r.

Spadła również liczba rodzin, którym przyznano pomoc na podstawie decyzji według wybranych przyczyn. Na przykład pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby otrzymało 48300 rodzin, o 3,6% mniej niż w 2020 r. Z powodu niepełnosprawności wsparcie trzymało 33326 rodzin o 5,4% mniej niż w dwa lata temu.

Co warto zauważyć, że w 2021 r. wzrósł przeciętny dochód oraz wydatki na jedną osobą w gospodarstwach domowych. Przeciętny miesięczny dochód wynosił 2450,37 zł. Jego wartość zwiększyła się o 9,4% w stosunku do 2020 r. Przeciętne wydatki gospodarstw wyniosły 1508,28 zł, i były o 4,5% wyższe niż przed dwoma laty.

Źródło informacji: Urząd Statystyczny w Warszawie