Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

W Radomiu powstanie Miejski Urząd Pracy?

Powiatowy Urząd Pracy

Czy w Radomiu powstanie Miejski Urząd Pracy? O tym zadecydują radni już w poniedziałek, podczas V sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

W poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku, podczas V sesji Rady Miejskiej w Radomiu, radomscy radni będą dyskutować o wyrażeniu zgody na podjęcie działań mających na celu utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Przypomnijmy, że obecnie gmina Radom zleca obsługę bezrobotnych z Radomia Powiatowemu Urzędowi Pracy i za to płaci więcej niż powinna.

– W ostatnich latach Starostwo Powiatowe w Radomiu jednostronnie ustala wysokość zaplanowanych środków finansowych na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu bez jakiegokolwiek udziału powiatu dotującego. Dodatkowo sposób wyliczenia dotacji opiera się na wielkości udziału liczby mieszkańców miasta w łącznej liczbie mieszkańców powiatu. Warto podkreślić, że w przypadku Gminy Miasta Radomia w 2023 r. było to 56,7%, zatem Miasto poniosło więcej niż połowę kosztów funkcjonowania PUP, podczas gdy liczba faktycznie obsługiwanych mieszkańców Miasta wyniosła 51,4% wszystkich osób obsługiwanych przez tę jednostkę. Oznacza to, że Gmina przekazując dotację w pełnej kwocie ponosi koszty obsługi osób bezrobotnych, niezamieszkujących na jej terenie

czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Włodarz miasta dodał, że biorąc pod uwagę koszty ponoszone corocznie przez Gminę, niską wydajność jednostki, którą Gmina współfinansuje, a także jakość współpracy i brak gotowości do podjęcia jakichkolwiek rozmów przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, zasadnym wydaje się podjęcie działań mających na celu utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Obecnie urząd miejski nie ujawnia więcej szczegółów, w tym lokalizacji nowego urzędu ani liczby zatrudnionych w nim osób. Magistrat zaznacza, że uchwała ma charakter intencjonalny: jeśli radni wyrażą zgodę na utworzenie urzędu, dopiero wtedy zostaną podjęte kolejne kroki.

Utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy, a konsekwencje dla pracodawców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyjaśnił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą„, że pracodawca chcący skorzystać z dotacji MUP nie będzie mógł zatrudnić bezrobotnego z powiatu, i odwrotnie. Ta sama zasada będzie dotyczyć staży.

Jeśli urząd skarbowy, sąd, prokuratura czy inna instytucja złoży wniosek o staż do Powiatowego Urzędu Pracy, to automatycznie będą tam kierowani tylko bezrobotni z powiatu, zgodnie z miejscem zamieszkania. Podobna zasada będzie dotyczyć ofert pracy. Bezrobotni będą mieli ograniczony dostęp do ofert: zameldowani w Radomiu będą kierowani do pracodawców z Radomia, a ci z powiatu będą mieli dostęp tylko do ofert „powiatowych”.

Po podziale urzędu klienci „miejscy” nie będą mogli otrzymywać ofert pracy z powiatu i odwrotnie. Pracodawcy szukający pracowników zarówno w mieście, jak i powiecie, będą musieli składać „podwójne” oferty – w MUP i w PUP.

Nie można również zapominać, że prowadzenie dwóch takich instytucji wiąże się z podwójnymi kosztami, obejmującymi podwójną księgowość, kadry, dyrekcję, kadrę kierowniczą oraz inne wydatki, takie jak utrzymanie odrębnego budynku MUP, zakup mebli, sprzętu komputerowego czy oprogramowania.

Przypomnijmy, że od czterech lat PUP w Radomiu odnotowuje systematyczny spadek bezrobocia. Jeśli trend spadkowy się utrzyma, to za około 5-8 lat może okazać się konieczne połączenie urzędów, ponieważ koszty utrzymania każdego z nich będą zbyt wysokie zarówno dla miasta, jak i dla powiatu.

W kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 15 444, co oznacza spadek o 233 osoby w porównaniu do marca. W maju liczba bezrobotnych zmniejszyła się o kolejne 269 osób. Przypomnijmy także, że trzy zakłady pracy zapowiedziały zwolnienia grupowe.

Źródło: Gazeta Wyborcza / Projekt uchwały na druku nr 33