Uncategorized

Za nami I kwartał 2023 r. Grupa Enea podsumowuje wyniki

Grupa Enea wypracowała wyniki finansowe oraz operacyjne za I kwartał 2023 r. EBITDA była wyższa r/r o blisko 10% i wyniosła 1,04 mld zł. Grupa Enea przekaże blisko 1 mld zł za I kwartał na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 251,3 mln zł. Zgodnie ze swoją strategią, Grupa inwestuje w projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz modernizację infrastruktury elektroenergetycznej na swoim obszarze dystrybucyjnym.

  • W I kwartale 2023 r. Grupa Enea wypracowała 1,04 mld zł EBITDA oraz 12,5 mld zł przychodów ze sprzedaży.
  • Tylko za pierwszy kwartał 2023 r. Grupa przekaże blisko 1 mld zł na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, wspierając utrzymanie cen energii dla odbiorców końcowych na akceptowalnym poziomie.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,0 TWh.
  • Grupa wytworzyła 5,3 TWh energii elektrycznej, w tym o 3,4% wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
  • Nakłady inwestycyjne Grupy Enea wyniosły w I kwartale 2023 r. 580 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne, 331 mln zł, Grupa przeznaczyła na dystrybucję, wspierając bezpieczeństwo dostaw energii oraz potencjał przyłączeń OZE.

W I kwartale 2023 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,04 mld zł, to wzrost r/r o blisko 10%. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 12,5 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 251,3 mln zł. Od stycznia do marca 2023 r. Grupa wydała 580 mln zł na inwestycje, z tego blisko 331 mln zł stanowiły nakłady w obszarze dystrybucji.

Grupa Enea wspiera utrzymanie cen energii dla odbiorców końcowych na akceptowalnym poziomie. Tylko za I kwartał 2023 roku przekaże 1 mld zł odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

EBITDA wypracowana w obszarze wytwarzania wyniosła 490,3 mln zł wobec 620,1 mln zł w I kwartale 2022 r. Spadek odnotowano głównie w Segmencie Elektrowni Systemowych (w efekcie wystąpienia nowej pozycji kosztowej, tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, przy jednoczesnym wzroście jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym). Jednocześnie, odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE. Wynikało to przede wszystkim z wyższej ceny energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 5,3 TWh energii elektrycznej, notując spadek  wolumenu produkcji o 18% r/r. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 577 GWh i wzrosła o 3,4% r/r. Sprzedaż ciepła wyniosła blisko 2,4 PJ i była niższa r/r o 8%, co jest konsekwencją mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną z powodu łagodnej zimy.

Wypracowana w I kwartale 2023 r. w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 426,5 mln zł (wzrost r/r o 37,4%), co wynikało głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych. Enea Operator dostarczyła blisko 5,2 TWh usług dystrybucji do blisko 2,8 mln odbiorców końcowych. Na koniec I kwartału 2023 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było ponad 156 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami.

EBITDA obszaru obrotu wyniosła 0,4 mln zł (wzrost r/r o 193,2 mln zł). Wyższa EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I kwartale 2023 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 1,59 mld zł, co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,0 TWh i był nieznacznie niższy r/r o 3,2%. Spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o blisko 3% (131 GWh) i paliwa gazowego o blisko 18% (48 GWh r/r). W segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 1% r/r (15 GWh) oraz niewielki spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego.

obszarze wydobycia przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w I kwartale 2023 r. o 28,6 % do 940,7 mln zł wobec 731,8 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 291,6 mln zł (wzrost o 5,5%), zysk operacyjny 155,8 mln zł , a zysk netto wyniósł 126,2 mln zł.

W I kwartale 2023 r. Enea Operator zakończyła kilka ważnych zadań inwestycyjnych na terenie północno-zachodniej Polski, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo i pewność dostaw energii oraz wzmacniają potencjał sieci przyłączenia nowych źródeł OZE. W województwie kujawsko-pomorskim, w stacjach zlokalizowanych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości zmodernizowano rozdzielnie średniego napięcia, poprawiając niezawodność zasilania dla ponad 55 tys. odbiorców. W województwie wielkopolskim zakończyła się przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży, dzięki czemu poprawi się niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców miasta i powiatu chodzieskiego oraz przedsiębiorców z regionu. Na terenie województwa zachodniopomorskiego otwarto trzy zmodernizowane stacje energetyczne 110/15kV. Stacje w Recławiu, Gryficach i Gumieńcach zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do ponad 40 tys. odbiorców ze Szczecina oraz gmin: Wolin, Gryfice oraz Brojce i Płoty.

Ponadto, Enea Operator wybuduje nową stację transformatorową 110/15 kV na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (województwo lubuskie). Projekt zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW, to ponad 27 mln zł. Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej jest jednym z filarów transformacji energetycznej, a także kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea. Modernizowane instalacje wyposażane są w aparaturę i zabezpieczenia przygotowane do współpracy z OZE.

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I KWARTAŁ 2023 R.:

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych:

 W I kwartale 2023 r. Grupa Enea wypracowała 10% r/r wzrost wartości EBITDA. Najwyższa EBITDA – 490,3 mln zł została wypracowana w obszarze wytwarzania. Wzrost wartości EBITDA odnotowały obszary: obrotu, dystrybucji i wydobycia. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Jako firma odpowiedzialna społecznie skutecznie wdrożyliśmy Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Tylko za I kwartał 2023 roku Grupa Enea przekaże blisko 1 mld zł na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Lech Żak, wiceprezes Enei. ds. strategii i rozwoju:

– Grupa Enea, jako wicelider rynku wytwarzania energii elektrycznej i dostawca energii do blisko 2,8 mln odbiorców na obszarze północno-zachodniej Polski jest filarem bezpieczeństwa energetycznego. Realizowane przez nas inwestycje i modernizacje zwiększają pewność zasilania naszych odbiorców i rozwijają inteligentną sieć elektroenergetyczną pozwalającą efektywnie korzystać z  potencjału OZE. Zwiększamy wydajność, stabilność i niezawodność dostaw energii elektrycznej, zmniejszając ryzyka wystąpienia potencjalnych awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Tylko w I kwartale tego roku prowadzone były inwestycje w ramach programu modernizacji sieci energetycznej dla aglomeracji poznańskiej. Zakończyliśmy również modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości (województwo kujawsko-pomorskie), stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży (wielkopolskie) oraz Recławiu, Gryficach i Gumieńcach (zachodniopomorskie). Nasze inwestycje, wspomagające rozwój regionów i wspierające bezpieczeństwo mieszkańców, wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, dlatego zawsze aktywnie poszukujemy możliwości dodatkowego finansowania. Enea Operator jest obecnie liderem pozyskiwania środków zewnętrznych spośród wszystkich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka:

– Dobre wyniki wypracowane przez Grupę w I kwartale 2023 r. osiągnięte zostały pod presją zdarzenia z III kwartału 2022 r. jakim było zaciśnięcie ściany 3/VII/385. Konsekwencją tego zdarzenia był spadek produkcji oraz sprzedaży węgla handlowego. Otoczenie rynkowe, tj.: znaczący wzrost cen materiałów, usług obcych oraz energii elektrycznej wraz z oczekiwaniami co do wzrostu wynagrodzeń, także nie pozostawało bez wpływu na naszą działalność operacyjną.  Wszystkie te czynniki zostały zmitygowane wyższą ceną sprzedaży, co pozwoliło uzyskać wynik EBITDA na poziomie ponad 290 mln zł, czyli o ponad 5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – powiedział Artur Wasilewskizastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka.