Radom i okolice Społeczeństwo

Pionki. Spór radnych o środki na niezbędne wydatki

Rada miasta Pionki nie chce przekazać środków na niezbędne wydatki? Trwa spór.

O całej sytuacji poinformowano za pośrednictwem strony Urzędu Miasta i Gminy Pionki.

Z podanych informacji wynika, że po raz kolejny burmistrz Robert Kowalczyk przedłożył radnym miejskim projekt uchwały budżetowej w sprawie koniecznych do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków jakie dokonywane są na koniec każdego roku.

– Radni miejscy nie chcą zgodzić się na uporządkowanie wydatków – zamiast pokrycia kosztów wolą trzymać pieniądze z przeznaczeniem na zadania, które nie mają szans na realizację do końca grudnia

czytamy na stronie UMiG Pionki.

Zgodnie z przedstawionymi na sesję dokumentami Rada miała po raz kolejny podjąć decyzję w sprawie wydatków:

 • 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na targowiskach miejskich,
 • 150.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsz za lokalne komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 • 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, ciepła i wody w budynkach użyteczności publicznej,
 • 270.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola w związku z aktualizacją dotacji,
 • 20.000 zł na zakup energii, ciepła i wody w szkołach podstawowych,
 • 23.000 zł na zakup żywności w oddziałach przedszkolnych,
 • 2.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 • 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w rodzinach zastępczych oraz palcówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • 114.000 zł na potrzeby Żłobka Miejskiego – wypłata refundacji poniesionych wydatków w przedszkolu w związku z przygotowywaniem posiłków dla dzieci w żłobku oraz na zakup artykułów spożywczych i usług,
 • 350.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (dopłata części różnicy pomiędzy dochodami z opłat od mieszkańców a wydatkami związanymi z zagospodarowaniem śmieci w instalacjach i na składowiskach odpadów),
 • ok. 28.000 zł na zakup energii i pokrycie kosztów remontów i drobnych napraw prowadzonych na oświetleniu ulicznym,
 • 1.150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego związanego z realizacją inwestycji Budowa Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej 1 (ok. 806.000 zł kwota zasądzona, 325.000 zł naliczone odsetki na dzień 30.11.2023 r. oraz koszty procesowe) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się miasta w związku z realizacją robót dodatkowych w ramach inwestycji – prace zostały wykonane w minionej kadencji samorządu,
 • 20.000 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu na potrzeby obiektów sportowych,
 • 150.000 zł na zapłatę odsetek wynikających z obsługi kredytów.

Te wszystkie wydatki miały zostać zrealizowane na podstawie rozliczeń dokonanych na przestrzeni roku 2023, m.in. z niezrealizowanych wydatków w ramach zadań inwestycyjnych, tj. 50.000 zł na budowę ul. T. Kościuszki (koszt budowy ok. 7 mln zł), 150.000 zł na remont ul. Celulozy i Ciepłowniczej (koszt ok. 400-500 tys. zł) oraz rozliczenia pozostałych dochodów osiągniętych do 30 września 2023 r. na łączną kwotę ok. 1,2 mln zł.

W wyniku głosowania zmiany w uchwale budżetowej nie zostały przyjęte. Za dokonaniem koniecznych przesunięć budżetowych głosowało 6 radnych, przeciw było 7, jeden radny wstrzymał się od głosu. Decyzja radnych skutkuje brakiem możliwości dokonania należnych płatności.

Źródło: UMiG Pionki