Polska i świat

Rząd podał szczegóły dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej

Rząd przedstawił szczegóły dotyczące zamrożenia cen energii dla przedsiębiorców, prywatnych odbiorców oraz podmiotów użyteczności publicznej.

Maksymalna cena prądu dla odbiorców wrażliwych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie wynosiła 785 zł/MWh. Gospodarstwa domowe powyżej limitów 2-2,6-3 MWh zapłacą maksymalnie 699 zł/MWh. Jednakże po posiedzeniu Rady Ministrów cenę tą ustalono na 693 zł/MWh. Odbiorcami wrażliwymi są podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi, jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Rozwiązania zawarto w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Zgodnie z projektem maksymalne ceny mają obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. Maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i firm ma obowiązywać do poziomu 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Przewidziano również wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

Ponadto, w zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu.

Źródło informacji: businessinsider.com.pl