Polska i świat Społeczeństwo

Sołtysi dostaną emerytury i nowe funkcje

Sołtysi dostaną emerytury i nowe funkcje. Senat skierował do Sejmu projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

15 marca Senat skierował do Sejmu projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 53 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. Ustawa ma na celu wzmocnienie sołectw poprzez dokładne wskazanie ich kompetencji oraz mienia, którym dysponują. Ustawa zawiera zasady wyboru i funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich. Dotyczy m.in. uczestniczenia sołtysa w pracach rady gminy i obradach, jego wynagrodzenie oraz zasady zarządzania przez sołectwo mieniem komunalnym.

Zgodnie z projektem rada gminy będzie ustanawiała zasady, na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Niezależnie od diet i zwrotów kosztów podróży, sołtysom przysługiwało będzie stałe wynagrodzenie. W projekcie zaproponowano, by osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez co najmniej jedną pełną kadencję, przysługiwało miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości 10 proc. obecnie funkcjonującego minimalnego wynagrodzenia za pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat w przypadku mężczyzn, 60 lat w przypadku kobiet). Wynagrodzenie to będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury. Ponadto osobie takiej przysługiwało będzie także dodatkowe świadczenie emerytalne. Koszt świadczenia byłby pokrywany z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Jego wypłatą zajmowałaby się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z funduszu emerytalno-rentowego, w terminie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W przypadku, kiedy osoba upoważniona nie otrzymuje takich świadczeń (np. nie przeszła na emeryturę lub ubezpieczona jest w innej jednostce), świadczenie byłoby wypłacane do 15. dnia miesiąca.

Resort rolnictwa prowadzi również prace nad projektem ustawy, która wprowadzałaby świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał 2023 r.

Tego samego dnia, którego swój projekt ustawy złożył Senat, do Sejmu wpłynął również poselski projekt ustawy poruszający tematykę wynagrodzenia dla sołtysów. Głównym celem ustawy ma być wprowadzenie długo oczekiwanych świadczeń dla sołtysów, którzy przekroczyli wiek emerytalny i sprawowali funkcję przez 2 pełne kadencje. Według pomysłodawców projektowane świadczenie ma na celu docenić pracę sołtysów. Podkreślają również, że sprawowana przez nich funkcja jest niezwykle pożądana społecznie, gdyż przyczyniają się do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności.

Źródło: senat.gov.pl