O tym się mówi Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Trzy wnioski do Polskiego Ładu w powiecie radomskim

Trzy wnioski do Polskiego Ładu w powiecie radomskim. To jeden z wielu tematów poruszonych podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Radomskiego.

Dyżury aptek w powiecie radomskim, stabilna sytuacja szpitali powiatowych, wiele inwestycji w realizacji oraz wnioski o dofinansowanie kolejnych z programów rządowych – tak można w skrócie podsumować obrady 57. sesji Rady Powiatu Radomskiego.

Sierpniową sesję Rady Powiatu w Radomiu otworzył jej wiceprzewodniczący Zdzisław Mroczkowski, który prowadził obrady. Wkrótce potem starosta Waldemar Trelka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w ostatnich tygodniach.

Jest umowa na BCU w Pionkach

Jak poinformował starosta, na początku sierpnia wraz z wicestarostą Krzysztofem Kozerą podpisali dwie ważne umowy finansowe o przyznanie dotacji na utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach na kwotę 14,6 milionów złotych. Wkład własny powiatu odpowiadający podatkowi VAT to 2,7 miliona złotych, a koszt całkowity projektu to 17,3 miliona złotych.

– To sztandarowe przedsięwzięcie powiatu w obszarze kształcenia zawodowego, a w szczególności w dziedzinach: ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem. BCU w Pionkach powinno rozpocząć swoją działalność wiosną 2024 roku. Druga ważna umowa, którą podpisaliśmy dotyczy wsparcia w ramach Programu Sportowa Polska modernizacji dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Pionkach oraz zakup wyposażenia sportowo-rehabilitacyjnego. Koszt całkowity to ponad 900 tysięcy złotych, z czego ponad 421 tysięcy złotych stanowi rządowe dofinansowanie. Zakończenie i rozliczenie zadania jest zaplanowane na styczeń 2024 roku

mówił starosta, przedstawiając jednocześnie stan realizacji przebudowy dróg powiatowych, realizowanych obecnie na terenie kilku gmin.

Trzy wnioski do Polskiego Ładu

Waldemar Trelka poinformował radnych, że powiat złożył wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy liceum w Iłży z programu Polski Ład w ramach inwestycji na terenach popegeerowskich. Przewidywany koszt tej inwestycji to 6,6 miliona złotych, a wnioskowana kwota to blisko 6,5 miliona.

– Jeśli uzyskamy wsparcie, inwestycja mogłaby ruszyć wiosną przyszłego roku, a zakończyć w sierpniu 2025 roku, tak, by zdążyć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego

dodał starosta.

Powiat złożył też dwa inne wnioski na rozbudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Radom-Gębarzów-Polany w gminach Kowala i Skaryszew (wnioskowana kwota to 11,8 miliona złotych) oraz na montaż instalacji OZE i termomodernizacji budynków Szpitala w Iłży, Zespołu Szkół w Pionkach oraz Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach (wnioskowana kwota to 2 miliony złotych).

Powiat dla zabytków

Jak mówił starosta, powiat uzyskał wstępną promesę na dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego remontu konserwatorskiego kościoła Św. Barbary w Pionkach.

– Wartość tego zadania to 3,5 miliona złotych, dofinansowanie wyniesie 3,4 miliona, a wkład własny 70 tysięcy złotych, czyli tylko 2 procent wartości przedsięwzięcia. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2024 roku. Zachęceni tym sukcesem składamy dwa kolejne wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o dofinansowanie kosztów prac restauratorsko-konserwatorskich w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Iłży, gdzie niezbędna jest konserwacja polichromii w prezbiterium  oraz pod wezwaniem św. Idziego w Suchej na remont i konserwację pokrycia dachowego

dodał Waldemar Trelka.

Stabilna sytuacja szpitali

Radni pozytywnie ocenili przedłożone przez dyrekcje szpitali oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatowych placówek za 2022 rok. Według tych dokumentów, zarządzanie placówkami nie należy do łatwych z bardzo wielu względów. Pomimo zwiększenia kwot kontraktów oraz wycen procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przychody z działalności leczniczej nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania. Drugim problemem było zapewnienie funduszy na wzrost wynagrodzeń personelu, a trzecim wojna na Ukrainie i związana z nią wyższa inflacja, a przez to wzrost ogólnych kosztów działalności.

Szpital w Pionkach w rocznym okresie rozliczeniowym odnotował dodatni wynik finansowy w wysokości blisko 2 milionów złotych. Na koniec roku nie posiadał też zobowiązań  wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Z kolei szpital w Iłży zakończył 2022 rok stratą w wysokości blisko 750 tysięcy złotych. Podczas epidemii koronawirusa szpital był placówką covidową, przez co nie mógł zrealizować w pełni kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w (wykonanie wyniosło ogółem 82 procent), a następnie ponowne przejście do udzielania świadczeń w trybie standardowym, co również generowało koszty. Mimo tego sytuacja ekonomiczna obu szpitali jest stabilna.

Apteki dyżurne muszą być

Oprócz tego radni uchwalili nowy rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Radomskiego. Zmiana była podyktowana zakończeniem stałych dyżurów nocnych i świątecznych przez jedną z aptek w Pionkach, która przez całe lata była tam placówką dyżurną. Wcześniej Zarząd Powiatu nie wyraził jednak zgody na całkowitą rezygnację aptek z dyżurów, ponieważ zgodnie z przepisami, apteki muszą je pełnić. Aptekarze twierdzili, że nie mają odpowiedniej liczby personelu, aby zapewnić dyżury nocne i świąteczne, a liczba pacjentów kupujących leki podczas dyżurów jest niewielka. Po przeprowadzonych konsultacjach z władzami samorządowymi i izbą zawodową aptekarzy, przyjęto system dyżurów telefonicznych aptek w Iłży oraz dyżurów naprzemiennych aptek w Pionkach. Jest to rozwiązanie kompromisowe dla wszystkich stron, a także najbardziej wygodne dla mieszkańców i ma funkcjonować do końca tego roku.

Wspólna inwestycja

Na sesję Rady Powiatu wróciła też sprawa budowy ulicy Małcużyńskiego w Radomiu, która ma być budowana wspólnie przez miasto Radom przy wsparciu finansowym Powiatu Radomskiego oraz gmin Kowala i Wolanów. Jest ona częściowo gruntowa, ale ważna dla mieszkańców, ponieważ łączy tereny podmiejskie z Radomiem poprzez drogę powiatową.

Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w listopadzie 2021 roku, ale – jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – Prezydent Miasta Radomia nie wywiązał się z jego zapisów i dlatego w maju tego roku zostały przeprowadzone kolejne rozmowy o wspólnej inwestycji. Powiat i gminy ponownie zadeklarowały dofinansowanie w wysokości 40 procent szacunkowej wartości zadania przez Powiat Radomski oraz po 30 procent przez gminy Kowala i Wolanów. Koszt prac oszacowano wstępnie na ponad 670 tysięcy złotych, dlatego też powiat przekaże Gminie Miasta Radomia dotację w wysokości 268 tysięcy złotych. Dalsze prace związane z zaprojektowaniem i budową ulicy będą należeć już do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Wobec coraz większej liczby rozmaitych inwestycji powiatowych oraz niewielkiego zadłużenia powiatu z tytułu kredytów (na koniec lipca wynosiło ono 1,625 miliona złotych), radni jednogłośnie zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości 10 milionów złotych. Był on zaplanowany w uchwale budżetowej na 2023 rok i ma być spłacany w ciągu pięciu najbliższych lat, począwszy od 2024 roku, w 20 kwartalnych ratach. Źródłem spłaty będą dochody własne powiatu.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdania z działań podejmowanych przez instytucje nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu oraz raport za 2022 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania na lata 2020 – 2023, opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Zapis transmisji 57. sesji Rady Powiatu w Radomiu

>>TUTAJ<<