Na czasie O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo Wyróżnione

Wielkie ćwiczenia Wojska Polskiego. Każdy może zostać powołany

W 2023 r. przewiduje się powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia Wojska Polskiego – napisano w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

 Projekt rozporządzenia został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w poniedziałek. Ma być przyjęty do końca tego roku.

Sekretarz stanu: Musimy dozbroić polskie wojsko

Jak napisano w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych:

W 2023 r. przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach:   

  1) zawodowej służby wojskowej – do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.   

  2) ćwiczeń wojskowych – do 200 000 żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Ponadto w ramach ww. limitu planuje się przeznaczyć limit w wysokości 800 według stanu średniorocznego na realizację programu („Legia Akademicka”) ukierunkowanego na studentów – ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi.   

  3) aktywnej rezerwy – do 10 000 żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem AR lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa.   

  4) dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 28 580 osób, w tym w trakcie kształcenia, które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej) – ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały.   

  5) terytorialnej służby wojskowej – do 38 000 żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.   

Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie przedmiotowe wartości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji.  

CWCR wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny ćwiczenia wojskowe odbywają żołnierze pasywnej rezerwy, czyli osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, ale nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55. roku życia (w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63. roku życia). Warto pamiętać, że do kwietnia 2022 r. rezerwa była jedna. Tworzyli ją i ci, którzy z wojskiem nie mieli do czynienia – przeszli kwalifikację wojskową, ale nie odbyli przeszkolenia wojskowego i nie złożyli przysięgi, i byli wojskowi, ochotnicy po służbie przygotowawczej, żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych. Teraz rezerwy są dwie:  

 •   Aktywna rezerwa – tworzą ją osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które nie ukończyły 55 lat bądź w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 lat. Służba w aktywnej rezerwie jest pełniona na podstawie powołania na czas nieokreślony.  
 •  Pasywna rezerwa – tworzą ją osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożonej przysięgi (np. po kwalifikacji wojskowej) oraz te, które złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku.  

Rezerwiści pasywni będą powoływani na ćwiczenia wojskowe:

 • jednodniowe; 
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; 
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; 
 • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego 

Łącznie czas trwania ćwiczeń żołnierza pasywnej rezerwy nie może przekraczać 90 dni w ciągu roku, przy czym ćwiczenia trwające do 24 godzin może on odbywać nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe — raz w roku. Limitu tego nie stosuje się do działań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego. Co ciekawe duchowni, z wyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, oraz członkowie zakonów mogą być powoływani do odbywania ćwiczeń wojskowych tylko w celu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana wojskowego, za zgodą właściwego przełożonego kościelnego. 

Ponad 13 tys. ochotników zgłosiło się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Ćwiczenia dla rezerwistów mogą się odbywać również w ich dniach pracy. Pracodawca będzie musiał udzielić powołanym na ćwiczenia urlopu bezpłatnego. Jeśli wezwanie jest w trybie zwykłym lub ochotniczym, urlop udzielany jest na wniosek rezerwisty, jeśli w trybie natychmiastowego stawiennictwa — na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik, zgodnie z art. 305 ustawy, zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia. Za to na każdy dzień ćwiczeń wojskowych rezerwistom przysługuje od wojska uposażenie zasadnicze. Dzienne uposażenie zasadnicze żołnierza niezawodowego wynosi od 2,85 % do 13,40 %. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza, które określa rozporządzenie ministra obrony narodowej 10 lipca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Zgodnie z nim najniższe wynosi obecnie 4560 zł.

Wypłata szeregowca za 30-dniowe szkolenie wyniesie 3 898,8 zł.

Co ważne pracownikowi powołanemu do ćwiczeń wojskowych pracodawca nie ma prawa wręczyć wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać z nim stosunku pracy – od chwili doręczenia zatrudnionemu karty powołania na ćwiczenia do chwili ich zakończenia.

Osoba która otrzymała powołanie i nie stawiła się w jednostce podlega karze aresztu albo grzywny.

Na ćwiczenia wojskowe żołnierzy pasywnej rezerwy nie powołuje się osób, które są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania)
 • zostały wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji.
 • pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego (np. burmistrza, wójta) albo sprawują mandat radnego.
 • zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej.
 • zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.

 

źródło: businessinsider