O tym się mówi Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Na czym polegają?

W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej przyjęto zmiany w Budżecie Obywatelskim. Na czym polegają?

Zmiany zatwierdzone w trakcie posiedzenia Rady Miejskiej oznaczają powrót do poprzednio obowiązujących zasad, czyli podziału na trzy kategorie kwotowe. Zgodnie z uchwałą, 20% pieniędzy zostanie przeznaczonych na realizację projektów do 100 tys. zł, 30% na zadania w przedziale od 100 tys. do 600 tys. zł, natomiast pozostała część na projekty o wartości powyżej 600 tys. zł.

– W tym roku głosowanie będzie odbywało się na takich zasadach, jakie znaliśmy przed decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej. Będzie podział na kategorie kwotowe projektów, żeby małe nie musiały mierzyć się z największymi – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

W budżecie miasta znaleziono pieniądze na stadion

Zapisy ustawy o samorządzie gminnym uniemożliwiają natomiast wyodrębnienie kategorii instytucjonalnej, obejmującej przykładowo wnioski składane przez placówki oświatowe.

Zadeklarowany szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać 25% puli pieniędzy przeznaczonych na daną kategorię, do tej pory było to 30%. Oprócz terenów gminnych będą mogły to być także działki nie będące własnością gminy, ale co do których gmina ma prawo dysponowania.

Po uprawomocnieniu uchwały zarządzeniem prezydenta zostanie ogłoszona edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Biorąc pod uwagę terminy, na przełomie lutego i marca powinien rozpocząć się nabór wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł, czyli ustawowe 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym przed daną edycją sprawozdaniu z wykonania budżetu.