Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Do województwa mazowieckiego trafi 400 mln euro

Do województwa mazowieckiego trafi 400 mln euro. Wszystko dzięki programowi „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”.

Zatwierdzenie regulaminu prac Komitetu, przyjęcie kryteriów wyboru projektów w konkursie o dotację dla start-upów oraz powołanie grupy roboczej programu – to główne punkty obrad pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Głównym celem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest utrwalanie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Przeznaczymy na ten cel 2,65 mld euro w 6-ciu wschodnich regionach. Program będzie naturalną kontynuacją inwestycji w obszarach, o których rozwój dbaliśmy do tej pory. Nadal chcemy inwestować w innowacje biznesowe, wspierać start-upy w ramach Platform Startowych oraz rozwijać infrastrukturę transportową – niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach, a także ponadregionalnych sieci dróg i kolei. Będą też nowości – wsparcie sektora energii i środowiska” – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Powołanie Komitetu Monitorującego i rozpoczęcie przez niego prac to ważny krok w procesie realizacji programu. Jednym z zadań Komitetu – jako szerokiego grona interesariuszy programu – jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów. Kryteria są niezbędne, aby ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie. W inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej programem, Instytucji Pośredniczących, a także przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracowników. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także inni obserwatorzy w Komitecie.

Projekt trasy kolejowej do Kozienic będzie kosztować min. 12 mln zł

Do zadań komitetu należy analizowanie m.in. postępów w realizacji celów programu, wyników przeprowadzonych ewaluacji, działań informacyjnych i promocyjnych, spełniania tzw. warunków podstawowych. Co najważniejsze – komitet zatwierdza kryteria wyboru projektów, roczne sprawozdania z realizacji programu, a także zmiany samego programu. Komitet może także wydać zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie działań zmniejszających ciężar administracyjny dla beneficjentów.

Jako pierwsze zatwierdzono kryteria dla działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. To umożliwi już wkrótce ogłoszenie konkursu o dotację z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej dla start-upów, które pomyślnie zakończyły inkubację w Platformach startowych jeszcze w ramach poprzedniego programu Polska Wschodnia, ale nie zdążyły wziąć udziału w naborze wniosków o dofinansowanie.

Wymiana źródeł ciepła możliwa dzięki wsparciu Mazowsza

Pozyskana dotacja pozwoli im na pierwszą sprzedaż i dalszy rozwój. Podczas spotkania powołano również grupę roboczą, która będzie stanowić dodatkowe forum wymiany opinii we wszystkich kwestiach dotyczących wdrażania programu. Grupa, swoimi wiedzą i doświadczeniem branżowym wesprze przygotowanie dokumentów, które następnie będzie rozpatrywał komitet. Do pierwszych zadań grupy będzie należało przedyskutowanie propozycji kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych sektorów, objętych wsparciem programu.

Przypomnijmy, że Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów 428 milionów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Źródło: Polska Wschodnia