Radom i okolice Społeczeństwo

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zostanie zlikwidowana

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zostanie zlikwidowana. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję.

W ostatnim czasie na platformie X (dawniej Twitter) Katarzyna Pełczyńska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowała wpis informujący o wprowadzeniu zmiany w ustawie o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Aktualizacja w prawie umożliwi odwołanie zarządu i rozpoczęcie procesu likwidacji fundacji.

– Wreszcie mamy zmianę w ustawie o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Dzięki temu mogłam odwołać zarząd. FPPP powstała w 2019r., zużyła od tego czasu ponad 60 mln zł na pseudowsparcie dla przedsiębiorców. Nowy zarząd dostaje jasną wytyczną: przygotować Fundację do zamknięcia. Takich kompletnie zbędnych bytów namnożyło się strasznie w ostatnich latach – nie wolno się do nich przyzwyczajać – trzeba je zamykać

przekazała minister.

Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich poinformował, że powodem podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości było niespełnienie celu działania na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej.

Dodatkowo, elastyczność prawna i organizacyjna, pierwotnie postrzegana jako zaleta Fundacji, została wykorzystana głównie do zatrudniania wielu ekspertów oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, które wykorzystywane były również do celów politycznych.

Poniżej zamieszczamy pełne uzasadnienie decyzji DKiPFE.

Uzasadnieniem decyzji o likwidacji Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości jest zarówno negatywna ocena efektów działań tego podmiotu, nakładanie się zadań Fundacji z zadaniami innych instytucji w systemie wsparcia przedsiębiorstw, jak i względy formalne. Krytyczna ocena dotyczy efektów działań Fundacji oraz nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Postawiony przed Fundację cel, jakim było działanie na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej nie został zrealizowany. A elastyczność prawna i organizacyjna, która była wskazywana w uzasadnieniu do ustawy jako zaleta i mocna strona Fundacji, była wykorzystywana od początku do zatrudniania setek ekspertów i prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, wykorzystywanych także do celów politycznych.

Na przykład na potrzeby organizacji Kongresu Przyszłości w Radomiu wydano prawie milion złotych. Prokuratora Okręgowa w Radomiu nadzoruje śledztwo w sprawie wykorzystywania środków Fundacji na finansowanie kampanii politycznych, co mogło doprowadzić do wyrządzenia fundacji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Zadania realizowane przez Fundację Platforma Przemysłu Przeszłości pokrywają się z zadaniami innych instytucji działających w systemie wsparcia przedsiębiorstw.

Już na etapie tworzenia Fundacji były wyraźnie wskazane zadania, które są z powodzeniem realizowane przez podmioty o ugruntowanym doświadczeniu takie jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Część zadań FPPP, w zakresie sieciowania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych jest realizowanych także przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. nie zostało zatwierdzone przez ministra funduszy i polityki regionalnej ze względu na niegospodarność w wydatkowaniu środków publicznych przyznanych w formie dotacji podmiotowej dla FPPP w zakresie organizacji Kongresu Przyszłości w Radomiu, zawartych umów najmu pojazdów i nieruchomości oraz świadczeń pracowniczych związanych z wypłatą wynagrodzeń i premii oraz podróżami służbowymi

czytamy w uzasadnieniu.

W odpowiedzi na zarzuty ministra Katarzyny Pełczyńskiej, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości opublikowała oświadczenie.

– Wobec pojawienia się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących oceny działań pracy zespołu Fundacji jako „pseudowsparcia dla przedsiębiorców”, wyrażamy głębokie niezrozumienie wobec takiej oceny naszej długoletniej pracy merytorycznej i jej efektów. Przedstawiona ocena jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Fakty oraz argumenty, które poniżej przywołujemy są dowodem na to, że przez ostatnie 5 lat włożyliśmy wiele pracy i wysiłku intelektualnego na rzecz wsparcia rozwoju transformacji technologicznej i cyfryzacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji zaangażowanych w ten proces, co przyniosło wymierne efekty. Nie możemy zgodzić się na to, że efekty te sprowadzone są do oceny opisanej jako „pseudowsparcie dla przedsiębiorców”. Nasza praca od powstania Fundacji skoncentrowana jest na eksperckim działaniu na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych. To wprost przekłada się na fakt, iż nasze działania są uznawane i cenione przez rynek

czytamy w oświadczeniu fundacji.

Z informacji przekazanych przez FPPP wynika, że do jej dotychczasowej działalności zaliczamy:

  • Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez szkolenia z zakresu cyfryzacji i Przemysłu 4.0, z udziałem blisko 28 000 uczestników w ponad 530 różnych szkoleniach, warsztatach i wykładach.
  • Opracowanie setek materiałów edukacyjnych, takich jak narzędzia, metodyki, raporty, podcasty i filmy, wspierających przedsiębiorstwa w przewidywaniu trendów i podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.
  • Program Szkoła Lidera, przygotowujący menadżerów do skutecznego planowania transformacji cyfrowej firm.
  • Konkurs Fabryka Przyszłości, promujący innowacje i dobre praktyki w transformacji technologicznej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, z udziałem blisko 50 firm.
  • Wsparcie administracji publicznej w opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów w ramach funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej.
  • Aktywne zaangażowanie w tworzenie regulacji i standardów dotyczących cyfryzacji i przemysłu 4.0, oraz udział w międzynarodowych projektach wspierających zrównoważony rozwój technologiczny.

– Jak wynika z przedstawionych aktywności realizowanych przez pracowników Fundacji na przestrzeni od dnia jej powstania do dziś, to pracownicy Fundacji dzielą się swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem udzielając wsparcia instytucjom publicznym, agencjom wykonawczym (ARP, PARP, NCBiR, BGK, PFR) oraz przedsiębiorcom. Praca i wiedza akumulowana przez pracowników Fundacji nie powinna być postponowana, ale wykorzystywana na potrzeby tworzenia polityk publicznych w obszarze wsparcia transformacji cyfrowej poprzez świadomie opracowane programy wsparcia w ramach środków publicznych przeznaczone na ten cel

przekazała Platforma Przemysłu Przyszłości.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zorganizowała w Radomiu Kongres Przyszłości.