Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Rada Powiatu Radomskiego przyjęła budżet na rok 2024

Rada Powiatu Radomskiego przyjęła budżet na rok 2024. Jakie będą inwestycje?

Ostatnia w 2023 roku, grudniowa sesja Rady Powiatu Radomskiego zgromadziła 24 z 27 radnych. Tuż po otwarciu sesji harcmistrz Robert Prus, komendant Hufca ZHP Radom – Powiat wraz z harcerzami z drużyny z Cerekwi.

Przekazali oni na ręce przewodniczącego Betlejemskie Światło Pokoju wraz z przesłaniem „Czyń pokój!”.

– Dziękujemy za kolejny rok ze światłem pokoju, wierzymy, że będzie ono nam dalej przyświecać, że pokój będzie trwał nie tylko w naszej Radzie Powiatu i całym powiecie oraz naszej Ojczyźnie. Jestem dumny, że każdego roku gościmy harcerzy, że są nadal młodzi ludzie, którzy chcą działać społecznie, dlatego życzę wam również wszelkiej pomyślności

podziękował Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu.

W przerwie obrad, jeszcze przed przyjęciem uchwały budżetowej, zgromadzonych odwiedził biskup radomski Marek Solarczyk, który złożył życzenia noworoczne oraz podzielił się opłatkiem ze wszystkimi radnymi.Wypowiedź – Waldemar Trelka, starosta radomski

Starosta o inwestycjach i szpitalach

Starosta Waldemar Trelka jak zwykle poinformował radnych o pracy Zarządu Powiatu oraz prowadzonych zadaniach i projektach inwestycyjnych. Wśród nich była przebudowa ulicy Makowskiej, czyli odcinka drogi powiatowej wraz z budową chodnika do skrzyżowania z drogą krajową numer 9 w Skaryszewie, podobny niewielki odcinek został przebudowany również w gminie Wolanów.

– Kończą się prace przy moście na rzece Wiązownicy na drodze powiatowej w Słowikowie w gminie Przytyk, trwa budowa ronda w Gębarzowie na drodze powiatowej Radom – Gębarzów – Polany. Jak tylko przyjmiemy budżet, po nowym roku zostaną ogłoszone przetargi na dwa zadania: przebudowa drogi Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska w gminie Wierzbica oraz dalszą przebudowę wspomnianej drogi, łączącej gminy Kowala, Skaryszew i Wierzbica z Radomiem

mówił Waldemar Trelka.

Jak poinformował starosta, w szpitalu w Iłży oraz Pionkach widać wyraźny wzrost wartości zawieranych kontraktów z NFZ. 

– W Iłży w 2018 roku kontrakt opiewał na 18,8 miliona złotych, natomiast w 2024 kontrakt tego szpitala to już 38,6 miliona złotych. To znaczny progres, te liczby same się komentują. W szpitalu są zaplanowane oraz prowadzone remonty budynków i pomieszczeń. W grudniu wojewoda mazowiecki przekazał placówce kontenery socjalno – medyczne w celu zabezpieczenia działalności na wypadek epidemii, a marszałek mazowiecki ambulans specjalistyczny z nowoczesnym wyposażeniem. Z kolei w szpitalu w Pionkach wartość kontraktu w 2018 roku wyniósł 17 milionów złotych, natomiast w 2024 roku kontrakt opiewa na 45,2 miliona złotych. To również napawa optymizmem

mówił starosta.

Emocjonalna dyskusja nad budżetem

Punktem kulminacyjnym sesji było głosowanie nad uchwałą budżetową na 2024 rok. Został on przygotowany przez Zarząd Powiatu, przedstawiony komisjom Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

– Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z prawem, a wszystkie komisje Rady Powiatu zaopiniowały go pozytywne. W dniu 27 grudnia komisja budżetu i finansów debatowała nad wniesionymi autopoprawkami do projektu budżetu, które zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za oraz 1 wstrzymującym się

mówiła radna Anna Rogulska, przewodnicząca komisji budżetu i finansów, informując przy tym, że projekt budżetu na 2024 rok został pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przewodniczący Krzysztof Murawski rozpoczął najpierw głosowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową wraz za autopoprawką, która została przyjęta, a następnie autopoprawką do budżetu, która przeszła 21 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.

Zanim jednak doszło do głosowania nad projektem budżetu na 2024 rok, rozpoczęła się bardzo długa dyskusja, którą zapoczątkował radny Marian Wikło, zabierając głos w sprawie zadań drogowych w gminie Jastrzębia i dofinansowania ich z budżetu gminnego.

W sprawie projektu budżetu wypowiedział się radny Mirosław Ślifirczyk.

– Czy ten budżet jest „ambitny, prorozwojowy i proinwestycyjny” jak o nim napisano w uchwale? Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ wysokość budżetu jest niższa niż w zeszłym roku, mamy założony deficyt 10 milionów oraz 8 milionów zadłużenia, ale najbardziej istotne jest ile przeznaczamy na inwestycje, a jest to mniej niż w zeszłym roku. Wątpliwości można mieć co do przeznaczania środków na poszczególne obszary i gminy, uważam, że nie jest on podzielony sprawiedliwie, jest ciągle preferowanie miasta Pionki, tam idą wyjątkowo duże środki. Skończyliśmy budowę szpitala za 100 milionów złotych, a tymczasem są kolejne wydatki tylko na ten samorząd

mówił radny Ślifirczyk.

– Pozostałe gminy mają charakter wiejski, gdzie jedyną potrzebą jest budowa dróg. To, że budujemy ich dużo, to nie znaczy, że budujemy sprawiedliwie, są takie inwestycje, które zostały zaplanowane wiele lat temu, ale nie są realizowane, jak chociażby droga prowadząca do Domaniowa. Jeszcze w 2015 roku została przegłosowana koncepcja rozwoju dróg powiatowych, ale zostało to zawieszone ze względów politycznych. Zarzucam więc obecnemu Zarządowi, że nie prowadzi zrównoważonego rozwoju powiatu i preferuje samorządy, które uznaje za swoje. Ja takiego budżetu nie poprę

stwierdził radny PSL z gminy Zakrzew.

Ostatecznie, po długiej dyskusji, radni rozpoczęli głosowanie nad budżetem, za jego uchwaleniem było 18 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a 3 nie zagłosowało wcale.

Ambitny budżet na 2024 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody samorządu powiatowego wynoszą blisko 250 milionów złotych (247.340.628,55 zł), a wydatki blisko 260 milionów złotych (258.071.531,94 zł), z czego ponad 60 milionów przeznaczono na inwestycje. Najwięcej wydatków Zarząd Powiatu zaplanował na zadania w zakresie oświaty (ponad 72,8 miliona złotych) oraz pomocy społecznej i rodziny (prawie 45,8 miliona złotych).

Co ważne, w projekcie budżetu nie zaplanowano zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Poziom zadłużenia powiatu na koniec grudnia 2024 roku ma wynieść 8 milionów złotych, czyli 3,2 % planowanych dochodów. Budżet powiatu na 2024 rok zamknie się deficytem na poziomie 10.730.903,39 złotych. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu, niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu, z rozliczenia projektów unijnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Za pieniądze z Polskiego Ładu

W oparciu o udzielone promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w budżecie kwotę 8,92 miliona złotych na inwestycje. Wszystkie wstępne promesy, jakie pozyskały władze powiatu opiewają na łączną kwotę ponad 20,3 miliona złotych i dotyczą realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Radom-Gębarzów-Polany (II etap) w kwocie 11,88 miliona złotych, a także budowy sali sportowej przy liceum w Iłży wraz z łącznikiem i modernizacją kotłowni w kwocie 6,468 miliona złotych oraz montażu instalacji OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 2 miliony złotych.

Zadania te będą realizowane w cyklu dwuletnim i dochody zostały zaplanowane także na 2025 rok. Ponadto powiat pozyskał trzy wstępne promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji w zabytkowych kościołach w Pionkach, Iłży i Suchej na łączną kwotę 4,8 miliona złotych, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie 2024 roku po ustaleniu harmonogramu realizacji inwestycji z parafiami- beneficjentami dotacji.

Prawie 100 milionów na drogi

Na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano ponad 92,5 miliona złotych, ale niewykluczone, że w trakcie roku rozpoczną się kolejne zadania, na które władze powiatu zamierzają uzyskać dofinansowania z różnych źródeł. Najważniejsze zadania to dokończenie rozbudowy drogi powiatowej Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 w gminie Przytyk, a także drogi powiatowej Radom-Gębarzów-Polany w gminach Kowala,  Skaryszew i Wierzbica. Oprócz tego mniejsze lub większe inwestycje zaplanowano na drogach w:

* gminie Przytyk – droga Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od drogi gminnej do granicy powiatu;
* gminie Pionki – drogi Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia, od m. Zadobrze do drogi woj. 737 oraz Jedlnia-Sokoły-Pionki;
* gminach Jedlnia – Letnisko / Pionki – droga Jedlnia Letnisko-Czarna;
* gminach Skaryszew / Gózd – droga Kłonówek-Rawica;
* gminie Iłża – budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej Seredzice-Iłża;
* gminie Wierzbica – droga Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska;
* gminie Wolanów – droga Wolanów-Kończyce oraz Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12;
* gminach Wolanów / Zakrzew – droga Zakrzew-Wolanów-Augustów;

Oprócz tego mają zostać wybudowane chodniki przy drogach powiatowych w:

* gminie Jastrzębia – na odcinku Mąkosy Nowe – Lewaszówka;
* gminie Zakrzew – w miejscowości Dąbrówka Podłężna;
* gminie Iłża – w miejscowości Nowy Jasieniec Iłżecki;
* gminie Kowala – na odcinku Kosów – Augustów.

Blisko 32 miliony na edukację

Na powiatową edukację zaplanowano blisko 32 miliony złotych (31 985 884,90 zł). Trzy najważniejsze inwestycje to kontynuacja kompleksowej modernizacji głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jego wyposażenie (łącznie ponad 12,6 miliona złotych), utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach (blisko 12 milionów złotych), a także wspomniana budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni (6,9 miliona złotych).

Ponad 14 milionów dla szpitali

Na rozmaite inwestycje w szpitalach powiatowych zaplanowano w budżecie na 2024 rok ponad 14,2 miliona złotych. Wśród najważniejszych inwestycji znalazła się przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w szpitalu w Iłży (7,8 miliona złotych), przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Opieką nad Noworodkiem (2,1 miliona złotych), a także apteki szpitalnej tej placówki (1,8 miliona złotych). W szpitalu w Pionkach będzie prowadzona adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego (1,7 miliona złotych), ma być tez zakupiony nowy wideogastroskop z torem wizyjnym oraz okulistyczny tomograf optyczny i aparat USG.

Na hospicjum i dla policji

Oprócz tego Powiat Radomski przekaże kolejne 100 tysięcy złotych na budowę Hospicjum Królowej Apostołów w Sołtykowie (łącznie przekazano już w ostatnich latach ponad 400 tysięcy złotych), a także 50 tysięcy złotych na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe.

W trakcie grudniowej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  „Aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2008 – 2032 dla Powiatu Radomskiego”. W dalszej części sesji przegłosowano również plan pracy Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Źródło: Powiat Radomski