O tym się mówi Radom i okolice Uncategorized

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów UTH zaprasza na konferencję naukową

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Studenckie Koło Naukowe Administratywistów UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu „SKAUTH” organizuje konferencję naukową pt. „Kontrola administracji w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Na konferencji przywita nas co najmniej pięciu przedstawicieli polskich uczelni.

Cel konferencji to skupienie uwagi na aktualnych problemach kontroli administracji publicznej w Polsce, ocena istniejącego stanu oraz zaproponowanie zmian, które mają przyczynić się do lepszego zrozumienia i funkcjonowania regulacji poświęconych kontroli w Polsce.

Spotkanie podzielono na 3 części, między nimi będzie czas przeznaczony na dyskusje oraz przerwę.

Konferencję rozpocznie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu, dr hab. Joanna Smarż o godz. 10:15.

I część: 10:30-11:45 SESJA PLENARNA Moderator: dr Piotr Kobylski

10:30-10:40 – dr Iwona Warchoł, UTH Radom – Kontrola zamówień publicznych – nowe regulacje wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

10:40-10:50 – dr Adam Tokarski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Sądownictwo administracyjne w świetle Konstytucji RP z 1997 r.

10:50-11:00 – dr inż. Marek Krzemiński, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy – Rozwój administracji ochrony środowiska i jej kontrola społeczna.

11:00-11:10 – dr Dominika Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński, dr Paweł Śwital UTH Radom – Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotów publicznych.

11:10- 11:20 – mgr inż. Przemysław Krzemiński, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy – Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska względem jednostek które są objęte kontrolą.

11:20-11:30 – mgr Emilia Gulińska, UTH/KUL – Raport o stanie gminy jako instytucja kontroli działalności organu wykonawczego.

1:30-11:45 Dyskusja

11:45-12:10 Przerwa

II część: Obrady w panelach dyskusyjnych Panel I 12:10-13:45

Moderator: mgr Emilia Gulińska

12:10-12:20 – Mateusz Muszyński, UAM w Poznaniu – Nadzór pedagogiczny jako przykład nadzoru w materialnym prawie administracyjnym.

12:20-12:30 – Nikodem Kaczprzak, Uniwersytet Warszawski, Kolegium MISH – Wykorzystanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jako instrumentu społecznej kontroli administracji publicznej.

12:30-12:40 – Zuzanna Maj, UTH Radom – Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli wobec organów administracji państwowej.

12:40-12:50 – Ana Rosario Chacón Orellana, Universidad de San Carlos de Guatemala – Znaczenia języka hiszpańskiego w procedurach administracyjnych w Polsce.

12:50-13:00 – Angelika Wydra, UTH Radom – Uprawnienia wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.

13:00 – 13:10 – Weronika Magnowska, UTH Radom – Podstawowe zasady postępowania kontrolnego Najwyżej Izby Kontroli.

13:10 – 13:20 – Klaudia Dworakowska, UTH Radom – Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce.

13:20-13:30 – mgr Tomasz Kawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

13:30-13:45 Dyskusja

III część: Panel II 12:10-13:55

Moderator: mgr Bartłomiej Składanek

12:10-12:20 – mgr Aleksandra Wisławska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Nowe wyzwania dla kontroli administracji publicznej w dobie cyfryzacji.

12:20-12:30 – mgr Weronika Ścibor, UTH Radom – Kierowca kontra samorząd – sądowa kontrola działalności administracji samorządowej w ramach art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

12:30-12:40 – Michał Poczwardowski oraz Mateusz Pruchnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Działalność kontrolna RIO w zakresie opłat naliczanych od domków letniskowych.

12:40-12:50 – Julia Danilczuk, UTH Radom – Społeczna kontrola administracji.

12:50-13:00 – Aleksandra Kucharska, UTH Radom – Kontrola prezesa urzędu zamówień publicznych – studium problemu.

13:00-13:10 – Julia Banasik, Martyna Kozik, UMCS w Lublinie – Kontrola prokuratorska jako jeden z rodzajów kontroli organów administracji publicznej.

13:10-13:20 – Agata Kalbarczyk Aleksandra Kopeć, UTH Radom – Ogólne teoretyczne aspekty kontroli administracyjnej.

13:20-13:30 – Patrycja Tkaczyk, UTH Radom – Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce.

13:30-13:40 – mgr Maria Stępień, KUL – Ograniczona kontrola instancyjna postępowań sądowych zainicjowanych wniesieniem sprzeciwu od decyzji kasacyjnych.

13:40-13:55 Dyskusja

13:55 Zakończenie konferencji